Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018076
Výzva č. 02_20_080 Šablony III

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.
(Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm)

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2023