Přijímací řízení 2022 – zápis dětí do LMŠ Šemíček

Zápis do Lesní mateřské školy Šemíček na školní rok 2022 / 2023

Zápis v LMŠ Šemíček bude probíhat dle rozhodnutí ředitelky školy, v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2), ve dnech 2. 5. 2022 a 3. 5. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost spolu s ostatními dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID 9mvsjuj),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (LMSSemicek@seznam.cz),
3. poštou (Jana Gajdušková, Nádražní 500, Modřice 664 42)
4. osobní podání, na základě telefonické domluvy (tel. 603 813 956)

K vyplněné žádosti je potřeba doložit kopii rodného listu dítěte a „Evidenční list dítěte“.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do LMŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení dětského lékaře je součástí „Evidenčního listu dítěte“.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. dítě, které dosáhne 31. 8. 2022 pěti let.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Veškeré dokumenty lze stáhnout z webových stránek školy: http://www.skolkasemicek.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/

Pozn.: Vyplňujete-li elektronicky, stáhněte si verzi ve Wordu. Pokud budete vyplňovat ručně, vytiskněte si, prosím, PDF. Takto se vám dokument “nerozsype”.

Kritéria přijetí do LMŠ Šemíček:

  • kapacita LMŠ
  • děti z Dětské skupiny Čekanka
  • frekvence docházky (upřednostněny jsou děti s celotýdenní docházkou)
  • sourozenci (přednost mají sourozenci dětí, které aktuálně chodí do LMŠ
  • věk dítěte (upřednostněny jsou děti starší)

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.).

Nejpozději do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do LMŠ obdrží rodiče písemnou zprávu o přijetí či nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno.

V Řícmanicích dne 1. 4. 2022 Jana Gajdušková, ředitelka LMŠ Šemíček